Vnitřní řád školní jídelny

1. Úvodní ustanovení

a) Vnitřní řád jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

b) Provoz školní jídelny se řídí:

  • Vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování)

  • Vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích)

  • Vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby)

  • Vyhláškou 114/2002 Sb. (o FKSP), všechny vyhlášky v platném znění

c) Ve školní jídelně mají právo se stravovat děti a zaměstnanci školy v souladu s vnitřními předpisy.

 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení

2.1 Práva a povinnosti dětí

a) Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim.

b) Každé dítě má právo bezpečné prostředí při stravování.

c) Každé dítě má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním a sociálně patologickými jevy.

d) Každé dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, právo na soukromí).

e) Každé dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku).

f) Každé dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít vlastním způsobem).

g) Dítě má povinnost dodržovat smluvená pravidla při stravování v MŠ a dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti při stravování.

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

a) Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování.

b) Mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonošů.

c) Zákonní zástupci mají povinnost odhlašovat stravu den předem maximálně do 12:00 hodin.

d) Mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny.

e) Mají povinnost uhradit odebranou stravu.

 

3. Provoz a vnitřní režim školského zařízení

3.1 Účastníci stravování

a) Děti v době jejich pobytu v mateřské škole

b) Vlastní zaměstnanci mateřské školy.

3.2 Provoz ŠJ

a) Doby výdeje:

přesnídávka 8:30 - 8:45

oběd 11:30 - 12:30

svačina 14:00 - 14:15

b) Je-li dítě v MŠ přítomno, stravuje se vždy. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ si zákonný zástupce může vyzvednout oběd do jídlonoše v době od 11:30 do 11:45 na příslušné třídě, kterou navštěvuje jeho dítě. Další dny musí stravu odhlásit. Neodhlášená strava je strávníkovi naúčtována.

c) Jídelníček je týdenní s uvedenými alergeny. Je sestavován dle zásad zdravé výživy. Změna jídelníčku je vyhrazena. Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách u tříd (vestibul).

d) Děti mají možnost si přidat. Nikoho do jídla nenutíme, ale trváme na tom, aby dítě alespoň ochutnalo, pokud jídlo nezná. Děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceny k dojídání, samy si určují množství stravy, kterou bez problému snědí.

d) ŠJ vaří jedno jídlo hlavní (polévka a oběd) a připravují se dvě doplňková jídla denně (přesnídávka a svačina). ŠJ připravuje hlavní jídlo i pro MŠ Pištín. Odvoz oběda pro MŠ Pištín je přepravován v termosech. Odvoz si zařizuje Pištín. ŠJ nevaří v době letního a vánočního uzavření provozu. (Prázdniny)

e) Provoz školní jídelny: 6:30 - 15:00

3.3 Cena stravného a platba

a) Stravné se platí měsíčně ve stávající měsíc inkasem z účtu strávníků. Strávníci musí doložit „svolení k inkasu“ pro účet MŠ 86-8635670207/0100. Předplatné na další měsíc je sníženo o přeplatek z měsíce předešlého. Inkaso se provádí k 10. dni v měsíci.

b) Kategorie a finanční limity:

Strávníci jsou zařazeni do příslušných věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

kategorie 3 – 6 let:
přesnídávka  10,00 Kč limity:  8,00  -  11,00  Kč
oběd 22,00 Kč limity: 17,00  -  30,00  Kč
svačina 10,00 Kč limity:  8,00  -  11,00  Kč

 

kategorie 7 – 10 let:
přesnídávka  11,00 Kč limity:  9,00  -  15,00  Kč
oběd 23,00 Kč limity: 20,00  -  39,00  Kč
svačina 10,00 Kč limity:  8,00  -  12,00  Kč

 

Děti mají nárok na přísun tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

 

Vlastní zaměstnanci v rámci závodního stravování

38,-

Hodnota spotřebovaných surovin (náklady na veškeré potraviny)

23,-

Cena oběda, kterou platí zaměstnanec

15,-

Příspěvek z FKSP

c) ŠJ nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. V individuálních případech záleží na dohodě MŠ a ŠJ se zákonnými zástupci dítěte. Dohoda se týká dodávání dietního pokrmu zákonnými zástupci. Řídíme se dle HACCP.

d) V ostatních případech se z hygienických důvodů nepřipouští individuální donášení stravy do MŠ.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Za bezpečnost dětí v MŠ při stravování dětí v plné míře odpovídají pedagogičtí zaměstnanci. Děti jsou povinny řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu.

b) V rámci bezpečnosti se děti chovají dle pravidel BOZ v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování (nehoupou se na židličkách, nešermují příbory).

c) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je směrovat děti na zdravý způsob života, nenásilnou formou přiměřenou věku a chápání, seznamovat děti s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality.

Preventivně se zaměřit na projevy diskriminace, nepřátelství a násilí (rasismus, šikana).

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí

a) Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole dohlížejí pracovníci školy, aby děti zacházely šetrně s nádobím a nepoškozovaly jej.

b) Škodu na majetku školy, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte uhradit nebo zajistit opravu.

c) Cizím osobám je vstup do ŠJ zakázán. Ze školní jídelny je zakázáno vynášet nádobí a jiné předměty. Strávníci jsou povinni chránit a šetřit majetek školní jídelny. Závady na majetku jsou všichni zaměstnanci ŠJ povinni ohlásit vedoucí školní jídelny.

 

5. Závěrečná ustanovení

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat u vedoucí ŠJ nebo ředitelky MŠ.

 

e-mail na školní jídelnu: ucetni@mszliv.cz

telefon na školní jídelnu: 770 114 860

e-mail na ředitelku MŠ: reditelka@mszliv.cz

telefon na ředitelku MŠ:  770 114 861

 

Platnost vnitřního řádu od 1.9.2022

 

vedoucí ŠJ - Ing. Jitka Podlešáková

ředitelka MŠ - Taťána Hačková