Směrnice o školním stravování a závodním stravování

A) Školní stravování

Právní normy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, štředním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ve znění zákona č. 82/2015 Sb.)
 • Vyhláška č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (ve znění 107/2008 Sb.)
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ( ve znění vyhlášky č. 214/2012 Sb.)
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ( ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.)
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

Školní jídelna je součástí MŠ. Ve školní jídelně se vaří a vydávají: jedno jídlo hlavní a dvě jídla doplňková.

Běžný provoz jídelny se řídí organizačním  řádem ŠJ.

Strava je poskytována dle výživových norem, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.ve znění 107/2008 Sb. ( příloha č. 1), dále v rámci rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2. Údaje o plnění výživových norem jsou uchovány u ved. kuchyně po dobu jednoho kalendářního roku.

V naší škole jsou uplatňovány s platností od 1.1.2018 v rámci rozpětí finančních limitů tyto finanční normativy:

kategorie 3 – 6 let:
přesnídávka  8,00 Kč limity:  6,00  -  9,00  Kč
oběd 18,00 Kč limity: 14,00  -  25,00  Kč
svačina 8,00 Kč limity:  6,00  -  9,00  Kč

 

kategorie 7 – 10 let:
přesnídávka  9,00 Kč limity:  7,00  -  12,00  Kč
oběd 19,00 Kč limity: 16,00  -  32,00  Kč
svačina 8,00 Kč limity:  6,00  -  10,00  Kč

 

Děti mají nárok na přísun tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

Úhrada za školní stravování dětí je ve výši finančního normativu pro příslušnou věkovou skupinu strávníků. Školní stravování se  uskutečňuje pouze v době pobytu dětí v MŠ.

Z hygienických důvodů se nepřipouští individuální donášení stravy z domova do MŠ. Je-li dítě v MŠ přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy. Jídlo se z MŠ nevynáší v náhradních nádobách, vyjma prvního dne nečekané absence dítěte.

Výdej do náhradních nádob je denně v době od  11,30  do  11,45 hod.

Obědy se odhlašují a přihlašují vždy do 12,00 hod. předchozího dne.

Jídelna nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. V individuálních případech záleží na dohodě MŠ a ŠJ s rodiči dítěte.

Stravování dětí ve vlastním zařízení je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně. Stravování účtované našim zaměstnancům je zdaněno 19% DPH.

Příspěvek za školní stravování, který zákonný zástupce hradí, se rovná ceně potravin.

Po ukončení docházky dítěte do MŠ (nástup do ZŠ), provede vedoucí ŠJ vyúčtování případných přeplatků a nedoplatků do 15. září následujícího školního roku.

Úhrada stravného:

Inkasem z bankovního účtu:  

(Je třeba dát povolení k inkasu z účtu)

Číslo účtu MŠ Zliv: 86-8635670207 / 0100

Limit platby: minimálně 2 000,- Kč na jedno dítě

 • zřízení a zrušení je zákonný zástupce povinen včas oznámit vedoucí ŠJ
 • povolení k inkasu z účtu odevzdá zákonný zástupce vedoucí ŠJ
 • pohyblivé předplatné: sazba x počet pracovních dní v měsíci
 • předplatné na účtu je pohyblivé podle počtu pracovních dní v předpláceném měsíci a závislé na počtu odhlášených obědů (přesnídávek, svačin) v jednotlivých měsících
 • neodebraná strava se vrací formou odečtů v předplatném na následující měsíc (př. leden v předplatném na únor)

 

B)  Závodní stravování

Právní normy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ve znění zákona č. 298/2015 Sb.)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, štředním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ve znění zákona č. 82/2015 Sb.)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění zákona č. 24/2015 Sb.)
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ( ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování (ve znění vyhlášky č. 17/2008)
 • Vyhláška 114/2002 Sb., o FKSP (ve znění vyhlášky č. 353/2015 Sb.)
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

Závodní stravování je zajišťováno v organizaci (viz. Zřizovací listina).

Nárok na závodní stravování přísluší zaměstnanci v pracovněprávním vztahu k organizaci (zaměstnanec musí odpracovat alespoň 3 hodiny z pracovní směny).

Zaměstnanci školní jídelny, kteří se podílejí na výrobě jídel, nejsou povinni jídlo odebírat. (Stravování zaměstnanců ŠJ se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění 17/2008 Sb, § 3 odst. 8).

Závodní stravování se poskytuje za cenu nákladů na suroviny spotřebované na přípravu hlavního jídla mínus příspěvek z FKSP, tj. za „sníženou cenu“, jedno hlavní jídlo denně.

Hlavní jídlo je všem zaměstnancům poskytováno v době přestávky na jídlo a oddech (viz. Rozpis pracovní doby).

Od 1.1.2018 jsou ceny hlavního jídla:

32,-

Hodnota spotřebovaných surovin (náklady na veškeré potraviny)

17,-

Cena oběda, kterou platí zaměstnanec

15,-

Příspěvek z FKSP

Organizace hradí náklady na provoz za jedno hlavní jídlo z nákladů na svou hlavní činnost.

Nárok na závodní stravování nepřísluší zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu, v případě celodenní návštěvy lékaře a při dovolené.

Organizace nezajišťuje závodní stravování v období, kdy je mimo provoz.

 

 Platnost směrnice od 1.1.2020