III. třída

III. třída
Fotogalerie

 

věk: 5 – 6 – 7 let

 

Na mateřské škole jsme 3. třída a najdete nás v přízemí prvního pavilonu. V letošním školním roce je do naší třídy zapsáno 24 dětí. Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O tuto třídu se starají učitelky Marie Jílková, Marta Radouchová a provozní pracovnice Jitka Mašková. Provoz v naší třídě je od 6.30 – 16.30 hodin. Od 5.30 hodin se děti schází v 2. třídě druhého pavilonu. Odpoledne od 15.30 – 16.30 hodin se slučují děti z ostatních tříd celé MŠ v naší a 4. třídě prvního pavilonu. Třída je vybavena mobilním telefonem, pro komunikaci s námi použijte č. 770114863.

Motto:

Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát,

ať nám to štěstí neodkvete.

Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát,

pojď zářit celým světem, být jasným světlometem.

Teď hned, teď hned, teď hned, hned teď!

13 dětí bude naši třídu navštěvovat již 4. rokem. Vzájemně se znají, mají utvořený dobrý kolektiv, ve kterém jsou rády a dobře si uvědomují, že k sobě patří. Děti se již seznámily s prostředím třídy, s režimem dne, s dodržováním určitého řádu v kolektivu a s požadavky nás učitelek. Postupně jsme si s dětmi společně vytvořily pravidla chování a zásady soužití v dětském kolektivu, která budou platit i nadále. S těmito pravidly seznámíme nové děti a rodiče je najdou na nástěnce v šatně. Všechny děti půjdou v dubnu 2021 k zápisu do základní školy. Naším prvořadým cílem je všestranně a dostatečně připravit děti na vstup do základní školy a eliminovat odklady školní docházky.

Vzdělávání naší třídy vychází z integrovaných bloků charakterizovaných ve Školním vzdělávacím programu (k nahlédnutí ve vestibulech), jsou nestejnoměrně časově omezené a vztahují se logicky k určitým ročním specifickým děním. Integrované bloky dále rozpracováváme v týdenních podtématech. Jsou to ucelené části učiva, rozvedené do nabídky činností, které jsou propojené s tématem, jsou dětem blízké a srozumitelné. Máme zájem, aby podtémata byla dostatečně široká, komplexní, obsahově bohatá, pestrá a obsahovala celou osobnost dítěte. Vhodnou motivací chceme dětem zajistit možnost postupovat podle vlastních individuálních možností a předpokladů. Nabízené činnosti budou založené na hře, která je nejpřirozenějším projevem aktivity dítěte a vývojovou potřebou dětí předškolního věku. Jejím prostřednictvím se rozvíjí celá osobnost dítěte. Metody, formy a náplň vzdělávání jsou zpracovány v třídním vzdělávacím plánu, který vychází z integrovaných bloků  (viz ŠVP).

Kromě tematických týdenních témat, která představují základní nabídku, náš program zpestříme, obohatíme a doplníme dalšími činnostmi a aktivitami (viz doplňkové a nepravidelné činnosti). Průvodcem školního roku bude dětem nadále maňásek víly Makové panenky. V její přítomnosti děti ztrácejí vzájemný ostych a lépe navazují sociální kontakty ve skupině vrstevníků, spontánně se učí novým vědomostem, dovednostem a návykům, vytvářejí si postoje a získávají zkušenosti.

Ani letos nezapomeneme na oslavy narozenin. S oslavencem proběhne krátký narozeninový rituál s fotografováním a přáním od všech kamarádů a ujme se celodenního kralování. Bude mít přednostní právo při volbě hračky, hry, řízení dětí při pobytu venku. Děti se špatnou výslovností doporučíme k návštěvě logopeda, aby byly i po jazykové stránce připraveny na vstup do ZŠ.

 

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

Projekt Děti na startu

TV projekt pořádá Hluboká v pohybu z Hluboké nad Vltavou. Cvičení bude probíhat v sálu ZUŠ v ZŠ Zliv pod vedením lektorky Bc. K. Peldové 1x za měsíc v pondělí od 9.00 do 10.00 hodin. Cena jedné lekce je 40,- Kč + registrační poplatek 100,- Kč. Děti obdrží tričko s logem Děti na startu.      

Máme velké kamarády

Jedná se o celoroční projekt, který je organizován ve spolupráci se ZUŠ a ZŠ Zliv. Žákyně 9. ročníku pod vedením p. učitelky Mgr. B. Kocourkové se seznamují v rámci předmětu rodinná výchova s předškolními dětmi. Spolupracují s učitelkami ve třídě a vytvářejí různé programy, aktivity, organizují výchovné a zábavné činnosti pro všechny děti.

Seznamování dětí s anglickým jazykem 

Při seznamování s angličtinou bude proškolená p. učitelka H. Zemenová vycházet z odborné literatury – Angličtina pro nejmenší. Kniha je doplněna CD, takže vhodně zařazuje i poslech. Bude používat řadu didaktických pomůcek – pexeso, omalovánky, různé obrázkové materiály z dětských časopisů a podpůrný materiál z internetových portálů. Při činnostech, jako jsou různé pohybové hry, si děti osvojí říkadla, popěvky i básničky. Počítá se rovněž se spoluprací rodičů. Děti budou dostávat slovíčka k osvojení formou omalovánky jako domácí přípravu. Do výuky budou zařazeni předškoláci s bezvadnou výslovností. Výuka bude probíhat 1x týdně po dobu 30 minut ve skupině maximálně 15 dětí.

Keramický kurz

Probíhá ve spolupráci se ZUŠ a ZŠ Zliv pod vedením p. učitele Z. Ptáka. Kurz proběhne podle zájmu dětí a rodičů v 2. pololetí školního roku ve skupině 5-8 dětí v délce 3 týdnů (1x týdně 2 vyučovací hodiny dopoledne). Děti se zde seznámí se základy tvoření s keramickou hlínou - modelování, glazurování, vypalování. Kurzy jsou pro děti zajímavé a přínosné, pomáhají dětem rozvíjet fantazii, myšlení, představivost, estetické cítění, manipulační zručnost a jemnou motoriku prstů. Hotové vlastní výrobky si odnesou děti domů. Výuka je zpoplatněna, docházku dětí do ZUŠ zajistí učitelky MŠ.

Plavecký kurz

Bude probíhat na plovárně v Prachaticích od 3. 9. do 29. 10. 2020. Délka kurzu je 8 lekcí. Jedná se o další předplavecký kurz, který některé děti absolvovaly s nadšením již v loňském školním roce. Děti se  pod odborným vedením seznamují s vodou, odbourávají strach z ní, učí se správně dýchat. Za pomoci velkého počtu rozmanitých pomůcek si osvojují dovednosti vedoucí k umění plavat.  

Vítání občánků

Pravděpodobně 3x ve školním roce se děti zúčastní vystoupení s pásmem básní a písní při vítání občánků v obřadní síni MěÚ ve Zlivi. Termíny nám včas oznámí matrikářka paní B. Plecerová.

Povídálek

Děti, které mají špatnou výslovnost a jsou v péči logopeda, budou podle zájmu rodičů vybrány do kroužku Povídálek. Ten povede kvalifikovaná logopedická asistentka Bc. Pavlína Slavíková. Logopedická cvičení a hry budou probíhat vždy jeden den v lichém týdnu v době poledního odpočinku.

Projekt Děti do bruslí

Děti do bruslí jsou kurzy bruslení pro MŠ a ZŠ pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výuka bruslení probíhá formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením. Profesionální trenéři jsou držiteli trenérských licencí a speciálního školícího kurzu DDB. Kurz je plánován začátkem roku 2021 v Hokejovém centru Pouzar v Č.Budějovicích. Bližší informace dostanou rodiče i my včas před zahájením.       

Co se skrývá za bludným kořenem

Celoroční program environmentální výchovy zavede děti do kouzelného světa živočichů a rostlin. Projekt je rozdělen do 10 částí (měsíců). Nástěnný kalendář se stane kronikou naší celoroční cesty a místem pro plnění úkolů. Na archy kalendáře budeme také kreslit a lepit. Vytržené je budeme postupně přikládat k sobě, čímž vznikne cesta, kterou budeme hledat a sledovat celý školní rok. Splněním všech úkolů a vyplněním kalendáře děti najdou cestu domů z lesa, ve kterém v září zabloudily, když překročily bludný kořen.  

Vzdělávací program ZOO Hluboká nad Vltavou

Jedná se o výukový program environmentální výchovy, kde se děti seznamují s reálnou živou přírodou. Programy budou děti seznamovat se zajímavostmi ze světa zvířat a budou probíhat v moderně vybavené učebně Vzdělávacího centra přímo v areálu ZOO. Téma vybereme v září podle aktuální nabídky.

 

NEPRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

divadelní představení v MŠ podle plánu (10x)

podzimní výlovy – podle plánu výlovů

fotografování dětí v MŠ (podzim, jaro)

vánoční trhy pro Arpidu

mikulášská nadílka (zajistí děti ze ZŠ)

vánoční besídka + posezení s rodiči v MŠ

adventní zpívání s žáky 1. stupně ZŠ

vánoční nadílka v MŠ

seznámení s prostředím ve školní družině 

masopustní karneval v MŠ (28. 2.)

rej čarodějnic (30. 4.)

návštěva Planetária v Č. Budějovicích

exkurze (nádraží, prodejna, knihovna, kadeřnictví, HZS – vozový park)

sportovní třídní olympiáda (květen-červen)

oslavy MDD v MŠ, přespání v MŠ

školní výlet autobusem

pěší výlety kolem Zlivi

návštěva 1. třídy ZUŠ a ZŠ Zlivi

koncert v ZUŠ Zliv, nábor nových dětí – hra na hudební nástroj, sborový zpěv - Jahůdky

vítání léta na zahradě MŠ, rozloučení s předškoláky, táborák s rodiči

 

Všechny naše plány se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s vámi, rodiči. S naší prací vás budeme opět seznamovat na nástěnkách v šatně. Zde najdete plán činností, texty básní, písní a výstavy výtvarných prací dětí. Sledujte tyto informace, ptejte se dětí na konkrétní věci, co dnes dělaly, co nového se dozvěděly a naučily. Pochvala dětí má pro ně velký význam. Ptejte se i nás, co vás zajímá a co se týká vašich dětí. My vám vše rády vysvětlíme, popř. poradíme. Informace o programu třídy najdete na webových stránkách MŠ www.materskaskolazliv.cz, kompletní fotogalerii na třídní www.rajce.idnes.cz .

 

Cílem naší snahy je šťastné a spokojené dítě.

 

 

 

 

Zpět na seznam tříd