V. třída

V. třída
Fotogalerie

 

Naší třídu najdete ve 3. pavilonu mateřské školy v prvním patře. V letošním školním roce máme zapsáno 21 dětí. Věkové složení dětí je 3 až 6 let, tedy smíšené oddělení. Všechny děti jsou tělesně, smyslově i duševně zdravé.

O děti pečují učitelky Dita Kubešová a Eva Nobisová a provozní pracovnice Jana Binderová.

Provoz třídy je od 6.00 do 15.30 hod. Ráno se děti, dle potřeby rodičů, scházejí od 5.30 hod ve 2. třídě druhého pavilonu a odpoledne se rozcházejí ve 3. třídě prvního pavilonu, kde je provoz do 16.30 hod.

Naše třída je vybavena mobilním telefonem číslo 770 114 865

 

Motto třídy:

Kamarád, kamarád,

to je ten, kdo tě má rád.

Pomůže ti, poradí,

po vláskách tě pohladí.

Kamarád, kamarád,

to je ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím

po ruce ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi,

protože se máme rádi.

 

V naší třídě je 13 dětí, které již školku navštěvovaly a 8 nově nastupujících. Proto budeme dbát na pozvolnou adaptaci nových dětí na školkové prostředí a pozvolné začleňování do kolektivu. Snažíme se každému dítěti poskytnout pomoc a podporu v takové míře, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové. Hry i ostatní činnosti jsou založeny především na prožitcích.

Hlavní cíl učitelek – dát každému dítěti optimální prostor pro k jeho všestrannému a harmonickému rozvoji. Hrou, radostnou a zábavnou činností vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke svému zdraví, lidem, přírodě a světu kolem nás.

Vzdělávání naší třídy vychází z integrovaných bloků charakterizovaných ve Školním vzdělávacím programu a vycházejících z ročních období a dění kolem nás.

Září                                                       Hola, hola, škola volá

Říjen – Listopad                                   Podzimní čarování

Prosinec                                               Kouzelné vánoční zvonění

Leden – Únor                                       Co má zima na práci

Březen – Duben                                   Přišlo jaro se sluníčkem

Květen – Červen                                  Je nám dobře na světě

 

Tyto bloky dále rozpracováváme do týdenních či dvoutýdenních témat.

Naším rituálem je komunitní kruh, kde se každé ráno pozdravíme, seznámíme se s tím, co nás daný den čeká, sdělujeme si své pocity, zájmy a zážitky, řešíme vzniklé problémy. Snažíme se dodržovat pravidlo „Jeden hovoří, ostatní naslouchají“ s dopomocí kamínku Povídálek.

Hry a ostatní činnosti budou přizpůsobené věku dětí. Vhodnou motivací s dopomocí různých maňásků chceme dětem zajistit možnost postupovat dle vlastních individuálních možností  a předpokladů.  Činnosti budou založené na hře, která je přirozeným projevem aktivity dítěte a vývojovou potřebou dětí předškolního věku.

 

Plánované akce

- sběr přírodnin

- výlov rybníka

- mikulášská nadílka

- vánoční dílna s rodiči

- výroba dárků na adventní trhy pro Arpidu

- vánoční posezení s rodiči

-zimní vycházka do lesa s dobrotami pro zvířátka

- maškarní rej

- hledání velikonočního zajíčka

- čarodějnický rej

- oslava Dne dětí

 - posezení s rodiči k svátku matek

- výlet

- rozloučení s předškoláky

- divadelní představení dle aktuální nabídky

 

Doplňkové činnosti

Plavecké kurz – pro předškoláky – délka kurzu je 8 lekcí. Jedná se o předplavecký  kurz, kdy se děti pod odborným vedením seznamují s vodou, odbourávají strach z ní, učí se správně dýchat. Za pomoci velkého počtu pomůcek si osvojují dovednosti vedoucí k umění plavat. Kurz bude probíhat od září v plaveckém bazénu v Prachaticích.

Angličtina pro nejmenší – pro předškoláky – seznamování s anglickým jazykem pod vedením paní učitelky H. Zemenové . Vychází z odborné literatury Angličtina pro nejmenší, autorky M. Zahálkové. Počítá se rovněž se spoluprací s rodiči, děti budou slovíčka k osvojení dostávat formou omalovánky, jako domácí přípravu. Do výuky budou zařazeni pouze děti bez vad výslovnosti, doba konání je 1x týdně 30 minut.

Povídálek – pro předškolní děti se špatnou výslovností, které jsou v péči logopeda. Logopedická cvičení a hry budou probíhat jedenkrát za 14 dní v době poledního odpočinku pod vedením logopedické asistentky Bc. Pavlíny Slavíkové.

 

O mimořádných, neplánovaných akcích budou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnky a slovně při předávání dětí.

Zpět na seznam tříd