IV. třída

IV. třída
Fotogalerie

4. třída „U opiček“

 

 

MOTTO TŘÍDY:

U nás svítí slunce, i když venku prší! 

        

Všeobecné informace:

V naší mateřské škole neseme označení 4. třída. Najdete nás v 1. patře 1. pavilonu. Bude k nám docházet 26 dětí, které ve školním roce 2022/2023 dovrší 3-4 roky věku.

O děti budou pečovat učitelky Bc. Pavlína Slavíková, Jana Polenová a provozní pracovnice Jitka Mašková.

Spojit se s námi můžete přímo na telefonním čísle: 770 114 864.

Maskotem naší třídy je Opička Žofinka, která děti provede všetečným, zvídavým způsobem všemi 5-ti vzdělávacími oblastmi, které jsou rozpracovány v našem třídním vzdělávacím programu na základě 6-ti integrovaných bloků ze Školního vzdělávacího programu MŠ Zliv.

Hola, hola škola volá (září)

Podzimní čarování (říjen-listopad)

Kouzelné vánoční zvonění (prosinec)

Co má zima na práci (leden-únor)

Přišlo jaro se sluníčkem (březen-duben)

Je nám dobře na světě (květen-červen)

Tyto bloky dále rozpracováváme do týdenních či dvoutýdenních témat, dle zájmu dětí o danou oblast. Upřednostňujeme individuální nebo skupinovou formu „učení“ a činností před frontální (všichni najednou). Využíváme hojně prožitkové učení a hru jako prostředek k poznávání.

 

Hlavní cíle učitelek:
 • mít šťastné a spokojené děti celý rok
 • dát každému dítěti optimální prostor k adaptaci v MŠ a jeho všestranný a harmonický rozvoj
 • prohlubovat vztahy s vrstevníky a upevňovat pravidla chování v třídním kolektivu
 • vybudovat v dětech návyky k režimu v MŠ
 • hrou, radostnou a zábavnou činností vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke svému zdraví, lidem, přírodě a světu kolem nás
 • dát každému dítěti prostor k optimálnímu rozvoji ve všech vzdělávacích oblastech.

Počátek docházky dítěte do mateřské školy je vždy významnou událostí týkající se celé rodiny. Adaptace v prostředí MŠ je dlouhodobou záležitostí a je spojena s určitými riziky na počátku docházky. Proto je velmi důležitá už v prvopočátku dobrá spolupráce a vzájemná informovanost mezi rodiči a personálem MŠ.

Ještě před nástupem dětí se v měsíci srpnu uskuteční informativní schůzka rodičů s učitelkami a ředitelkou MŠ. Zde jsou rodiče seznámeni s potřebnými organizačními pokyny, ŠVP, školním řádem a organizací denního programu.

Zdůrazňujeme zde důležitost vzájemné spolupráce učitelek s rodiči a připomeneme, že i zdánlivá maličkost sehraje v adaptačním období velmi důležitou roli.

Umožníme dětem přinést si do MŠ svého oblíbeného plyšáka. Rodiče mohou též ráno do osmi hodin (v prvním týdnu nástupu dítěte) pobýt s dítětem ve třídě, pro ulehčení zvykání si na nové prostředí.

Doporučujeme rodičům, aby z počátku děti navštěvovaly MŠ na kratší dobu a pravidelně, aby si lépe zvykly na nové prostředí a režim.

Některé děti se zapojí rychle, jiné zůstávají delší dobu v roli „pozorovatele“. Děti nenutíme do společných her, necháváme jim čas, dokud samy neprojeví zájem o zapojení.

Klademe důraz na denní kontakt a komunikaci učitelek s rodiči. Vzájemná informovanost např. o náladách dítěte a jeho zvycích učitelkám usnadní najít si k dítěti cestu.

V usnadnění vytváření kolektivu i kolektivních pravidel nám pomáhá třídní maskot opička Žofinka. Bude nás provázet celým školním rokem i třídním programem. Pomocí příběhů budeme děti motivovat nejen k činnosti, ale vést především k porozumění různým situacím a to především prožitkovým učením.

 
Rodiče jsou informováni prostřednictvím:
 • individuálních rozhovorů při předávání a vyzvedávání dítěte
 • nástěnek a informačních letáčků v šatně
 • fotek vkládaných na webové stránky MŠ a na zaheslovaný účet rajče.idnes.cz

 

Akce třídy:
 • divadelní představení v průběhu celého školního roku
 • „loučení s létem“ s rodiči
 • výlov rybníka
 • sběr přírodnin
 • pouštění draků
 • návštěva Mikuláše, čerta a anděla
 • vánoční posezení s rodiči
 • návštěva u krmelce – dobroty pro zvířata
 • maškarní rej s rodiči v maskách
 • jarní dílna
 • čarodějnický rej
 • krátké vystoupení pro maminky ke Dni matek
 • oslava Dne dětí
 • dobrovolný víkendový výlet s rodiči
 • třídní výlet
 • posezení a opékání buřtů s rodiči na konci školního roku
 • další akce mohou být doplňovány v průběhu školního roku

Zpět na seznam tříd