Spolupráce

Spolupráce s rodiči je prvořadým, snad oboustranným zájmem a budeme ji nadále rozvíjet. V současné době je dle našeho mínění informační servis školy na vysoké úrovni. O dění naší školy jsou zákonní zástupci informováni na nástěnkách pro rodiče (ve vstupních vestibulech), na internetových stránkách školy, prostřednictvím letáků na vstupních dveřích u jednotlivých tříd a na nástěnkách v šatnách a přilehlých prostorách. Dále mohou rodiče získat informace o svých dětech individuálními pohovory s učitelkami (Diagnostika a hodnocení dětí) nebo s ředitelkou školy. Ředitelka rovněž pořádá schůzky rodičů - jednu pro nově přijaté  děti ( srpen)  a jednu pro již docházející děti ( září ). Zde je se všemi rodiči projednán školní řád a směrnice důležité pro chod školy. Ředitelka zde také prezentuje hlavní záměry mateřské školy pro nejbližší období. Řeší se rovněž provozní otázky ( letní a zimní uzavření MŠ ). Rodiče se zde mohou spolupodílet prakticky na všech oblastech života mateřské školy – provozní, vzdělávací aj.

Výchovně vzdělávací činnost každé učitelky je ovlivňována životem rodiny svěřených dětí. Vítáme proto také přítomnost rodičů na jednotlivých kulturních akcí (výlety, divadla, zájezdy, dětská tématická odpoledne) a na třídních výtvarných a pracovních dílnách. Rodiče jsou dále zapojováni do dění školy (třídy) prostřednictvím plnění „domácích úkolů“. Jakákoliv další forma spolupráce školy a rodiny bude předmětem diskuse a jistě přínosem pro úspěšné zvládání života dítěte v kolektivním zařízení.

Nevěnujeme se však jen spolupráci s rodiči, ale též s různými organizacemi. Jako velice důležitou vidíme spolupráci se základní a základní uměleckou školou. Má již letitou tradici a daří se dále úspěšně rozvíjet. Ředitel základní školy Mgr. Režný je pro potřeby naší školy velice vstřícný a obětavý. Pro potřeby vzdělávání umožňuje zapůjčení školní keramické dílny, společenský sál pro různá kulturní dění, máme s dětmi výbornou spolupráci s dramatickým kroužkem a se ZUŠ (exkurze, koncerty, nábory dětí).  Děti v předškolních třídách se chodí seznamovat s výukou v první třídě. Učitelky z MŠ pak následně sledují jejich vývoj  v prvním roce docházky do ZŠ. Každoročně je důležitá i účast učitelek mateřské školy na zápisu dětí do této základní školy. Další spolupráce na úrovni MŠ a ZŠ je se

Spolupráce s ostatními organizacemi také napomáhá k získávání kompetencí z různých oblastí. Škola spolupracuje s matrikou Městského úřadu Zliv (kulturní vystoupení - vítání občánků, vánoční strom aj.), dlouholetá je spolupráce s Policií ČR, dále s Hasičským záchranným sborem Zliv, městskou knihovnou, se zlivskými důchodci (Dům s pečovatelskou službou), s Jednotou COOP (Trefa). Od roku 2010 se úspěšně rozvíjela též spolupráce s firmou PRYM Consumer a.s, ale s nástupem nového vedení firmy není z jejich strany o tuto spolupráci zájem.  V současné době také rozvíjíme spolupráci se subjekty v oblasti environmentálního vzdělávání - Třeboň, Centrum ekologické výchovy Cassiopeia České Budějovice, ZOO Hluboká nad Vltavou. Formy spolupráce jsou rozmanité, pořádají se různé exkurze, besedy, výtvarné soutěže, besídky, zábavná a naučná dopoledne. Naše mateřská škola se též významnou měrou podílí různými formami na veřejném životě města, prezentuje svou hlavní činnost.

 Velice důležitou spoluprácí je kontakt s Pedagogicko psychologickou poradnou České Budějovice, kam se obracíme s žádostmi o provádění různých poradenských akcí pro rodičovskou veřejnost i pedagogy (školní zralost, upozornění na odborné semináře, literaturu aj.). Spolupracujeme i s místní dětskou lékařkou (individuální konzultace).