Filosofie (koncepce) MŠ

Dnešní mateřská škola má organizací a délkou pobytu dítěte v ní mnoho příležitostí a času rozvíjet všestranně jeho osobnost. Harmonický vývoj dítěte probíhá ve vzájemném působení mezi ním a jeho okolním prostředím. Koncepce naší mateřské školy vychází tudíž z podmínek, které nám okolní prostředí poskytuje. Chtěli bychom proto vést děti k vnímání přírody a kladnému vztahu k ní. Ona skýtá ty nejlepší podmínky a příležitosti ke konkrétnímu smyslovému poznávání zákonitostí jejího vývoje. Poznání přírody vede k vytváření základů materialistického pohledu na svět.Kladným vztahem k přírodě chceme, aby kompetence, které dítě získá , ho vedly k citlivému a k hlubšímu porozumění a k ochraně přírody jako světa, který dítě nejen obklopuje, ale který svým chováním spoluvytváří, buduje i ničí. Citlivý vztah učitelky k přírodě pomůže dovést děti k tomu, že touha po poznání, obdiv a úcta k přírodnímu prostředí se stanou jejich životní potřebou. Vztah k přírodě a k životnímu prostředí tudíž prolíná všemi činnostmi v naší mateřské škole.

V celém výchovném procesu se klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti, na získávání klíčových kompetencí a tak se vytváří dostatečně příznivé klima na rozvoj jejich aktivity, na intenzivní prožitky. K tomu chceme zvlášť aktivně využít prostředí, kde se naše MŠ nachází. Ideální poloha a rozloha našeho městečka nám umožňují, aby naším prostřednictvým děti získávaly mnoho informací jak z oblasti přírodního, tak společenského života. Veškeré činnosti se za příznivého počasí mohou přesouvat do přírodního prostředí. V jarních, letních i podzimních měsících učitelky využívají maximálně při výchovných činnostech prostředí lesa, areálu Mydlák, okolí rybníků, řek, školní zahrady, městské parky, dětská sportovní hřiště v areálu Varty aj. Během jednotlivých ročních období probíhají v jednotlivých třídách (vždy s přihlédnutím na individuální a věkové zvláštnosti) činnosti, při kterých děti získávají kompetence v oblasti mravní, rozumové, tělesné a citové výchovy, v oblasti vytváření správných mezilidských vztahů a to vždy s přihlédnutím k přírodě a k úctě k životu.

Cílem v naší mateřské škole je podporovat rozvoj různých podob projevů a vyjadřování skutečností. Pro rozvoj řeči dětí je nutné dbát na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost, srozumitelnost a odstranění řečových vad a nesprávných návyků.

Úspěchem by mělo (mimo jiné) být dostatečné využívání pochvaly a kladného hodnocení. Vede to děti k motivaci k další práci. Celkově by výchovné působení mělo spočívat v nenásilném zapojení dětí do života v mateřské škole, nenutit je do činností, dbát na dostatečnou volnost a prostor.

Rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku je velice důležitý pro další úspěšný vývoj všech vlastností a dovedností jedince, ovlivňuje osobnostní růst do budoucna. Proto je potřeba výchovnými prostředky dbát na to, aby proces výchovy byl cílevědomý a plánovaný, aby správným způsobem probíhal rozvoj celé osobnosti dítěte a jeho kompetencí. V rovnováze by se měly prolínat činnosti spontánní a řízené aktivity.Toto je třeba zajistit v průběhu celého dne, při všech činnostech a ve všech situacích. Dítě by mělo v MŠ získat osobní samostatnost a schopnost samostatně se projevovat, svobodně se všestranně rozvíjet, adekvátně působit ve svém okolí.

Preferujeme učení na základě praktické zkušenosti, na základě přímých zážitků, důraz je kladen na prožitkové učení i experimentování. Výchovné působení bude  probíhat s ohledem na dosažené výsledky z minulých období (evaluace), jednotlivé pracovnice mají vzhledem k organizaci vlastních tříd možnost působit na děti a jejich vývoj tam, kde se na základě hodnocení předešlých výsledků nedosáhlo daných kompetencí a kde jsou rezervy. Proto je velice důležitá analýza – hodnocení uplynulého období.

Získávání kompetencí, které jsou důležité pro úspěšný vstup dítěte do ZŠ, je podkladem pro vytváření třídních výchovných plánů, týdenních plánů. Učitelky v jednotlivých věkových odděleních je zpracovávají ve vzájemné spolupráci, a tak zajistí jednotné působení na dítě.  Náměty čerpají z odborné literatury, odborných seminářů a konkrétních podmínek školy a úrovně jedinců. Zařazují činnosti vedoucí k získávání kompetencí v oblasti sebeobslužných návyků, grafomotorické dovednosti, upevňování koordinačně pohybových dovedností, rozvíjení řečových aktivit a správného vyjadřování, rozvíjení základních výtvarných dovedností, orientaci v prostoru a v nejbližším okolí, osvojování hygienických návyků, upevňování mezilidských vztahů, získávání kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí, upevňování poznatků o společenském životě, získávání kladného vztahu k rodině, kamarádům i ostatním lidem, rozvíjení elementárních poznatků v oblasti matematických představ, rozvoji tělesné zdatnosti aj.

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, ale  i tak  má každá učitelka  dostatek prostoru pro improvizaci a aktuální reakci na momentální situace.

Všichni naši zaměstnanci, nejen pedagogové, si plně uvědomují důležitost připravenosti a získání dostatečného množství kompetencí před vstupem do základní školy.