Představení MŠ

Naše mateřská škola je v provozu od roku 1983. Na její výstavbě se podílelo město Zliv a několik důležitých podniků z okolí, a tudíž počty dětí byly procentuelně zastoupeny směrem k těmto podnikům. Nyní jsme jedinou mateřskou školou ve městě (poslední spojení s I. MŠ proběhlo k 1.9.2001).

Jsme mateřská škola pavilónového typu. Nyní již ve všech třech pavilonech jsou jednotlivé třídy s veškerým příslušenstvím (umývárny, WC, šatny pro děti i personál). Ve třetím pavilonu se pak ještě nachází varna školy, sklady, kotelna MŠ, kancelář vedoucí ŠJ, sborovna pedagogického sboru a sklad tiskovin.

Nacházíme se ve středu města, jeho okolí skýtá netušené možnosti pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Zaměřujeme se na poznávání společenského dění a na rozvoj dětí uprostřed přírodního prostředí.

Kapacita mateřské školy byla původně stanovena hygienickými předpisy té doby na 120 dětí, ale změnami vyhlášek (vyhl. MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygien. požadavky na prostory a provoz škol, předškol. zařízení a některých školských zařízení) se počty podle výměry ploch změnily na 112 dětí. Nyní s vybudováním páté třídy je konečná kapacita 132 dětí, ale v současné době se snižují počty dětí na třídách (vyhl. č.14/2005 Sb., o mateřských školách), a tak se přijímalo méně dětí. V současné době je však situace taková, že bylo nutno přijmout opět vyšší počet dětí, takže v letošním roce se bude na mateřské škole vzdělávat 124 dětí. Všechny herny v celém objektu jsou dostatečně prostorné. Každá třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a pomůcek. Tyto jsou rozmanité a neustále se obměňují a doplňují. V každém oddělení pracují vždy dvě stálé učitelky, popř. učitelka a asistentka pedagoga a provozní pracovnice. Děti jsou umísťovány do těchto oddělení zpravidla podle věkových kategorií.

Ke zkvalitnění pobytu dětí v mateřské škole slouží dvě zahrady, které jsou vybaveny dřevěnými sestavami, kolotočem, houpačkami a pískovištěm. Ke každé zahradě (vždy u pavilonu) je sklad hraček a pomůcek, které děti na zahradách využívají. Kdysi zde bylo vysazeno několik již vzrostlých stromů, které poskytují v letních měsících stín.

Mateřská škola navazuje vždy na rodinnou výchovu. Spolupráce s rodiči je poměrně na vysoké úrovni, snažíme se jim dle možností vyjít maximálně vstříc. Provozní dobu máme uzpůsobenou tak, aby rodičům neznemožňovala dojíždění do zaměstnání. Jsou průběžně informováni o veškerém dění, informace mají k dispozici na nástěnkách pro rodiče, na vývěskách ve vstupních vestibulech, na internetových stránkách školy a v šatnách jednotlivých oddělení.  Vítáme i formu individuálního pohovoru s učitelkami. Dále pořádáme schůzky rodičů. Zákonní zástupci také mohou vstupovat do tříd vždy v ranních a odpoledních hodinách při předávání dětí (viz. Školní řád). Rovněž se mohou dle zájmu a po dohodě s učitelkami, zúčastňovat mimořádných akcí naší školy, jako jsou různé výlety, pracovní a výtvarné dílny, dny otevřených dveří, besedy apod. Při adaptaci nových dětí máme eminentní zájem o pohodu a kladné prožitky dítěte, takže i tehdy může rodič s dítětem u nás pobýt. Daří se nám na základě spolupráce s rodiči získat každý rok i určitou finanční hotovost (z jejich podnikatelské činnosti), která se pak použije na mimořádné výdaje nebo zlepšení pobytu dětí v naší MŠ při mimořádných činnostech. Z přispění financujeme občerstvení, drobné dárky pro děti, popř. dopravu.

Stravování dětí i personálu naší školy se řídí příslušnými předpisy. Nemáme v objektu centrální jídelnu, děti se stravují vždy na svých třídách, kam se jídlo dováží ze školní vývařovny. Každé dítě má možnost stravování třikrát denně (přesnídávka, oběd, svačina) dle potřeby rodičů. Způsob stravování nahlašují vždy den dopředu na třídě dítěte do 12,00 hod. (viz. Směrnice o školním stravování). Tuto možnost mají i rodiče dětí s nepravidelnou docházkou. Pitný režim je zajištěn po celý den (pístové termosky na každé třídě). Jídlo mají děti denně čerstvé, chutné, v dostatečném množství (vždy mají možnost přídavku), hygienicky nezávadné, rozmanité, připravované dle předepsaných technologií.  Snažíme se zařazovat do jídelníčků více čerstvého ovoce a zeleniny, zařazujeme v pokrmech špaldovou a bezlepkovou mouku, snižujeme bílý cukr, zařazujeme větší množství ryb a luštěnin. Velký důraz se klade na hygienu potravin a na racionální a zdravou výživu celkově.

Od školního roku 2016-2017 poskytujeme stravovací služby Mateřské škole Pištín.