Školní vzdělávací program

(Dostupný kompletně zpracovaný na mateřské škole)

Školní vzdělávací program tvoříme pro „své“ děti, v nám velice známém prostředí a podmínkách. Před jeho vznikem jsme analyzovali stávající podmínky, dosažené dobré a kvalitní a to, co se nevydařilo a neosvědčilo. Ke kvalitě přispělo i studium dostupné odborné literatury, znalosti z odborných školení a celý ŠVP vznikl také na základě vlastních zkušeností všech pedagogů z mnohaleté praxe. Náš školní vzdělávací program je prací týmovou.

  Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti. Dbáme na to, aby zde naše děti získaly dobré základy do života a dobré základy pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat různé životní situace a další vzdělávací etapy. Usilujeme proto o osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho specifika, na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou. Každé dítě je u nás vnímáno jako jedinečná osobnost s různými potřebami, ale i možnostmi a schopnostmi. Při výchovném působení  vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte, konkrétní životní a sociální situace. Každé dítě má právo být jiné, má přece jiné potřeby a potřebuje se vzdělávat jiným tempem. Snažíme se povzbuzovat děti nesmělé, i když respektujeme přání, být jen pozorovatelem. Víme, jak důležité je posilovat dětské sebevědomí, hodnotíme proto převážně kladně, oceňujeme i pouhou snahu, víme-li, že dítě pracuje na hranici svého maxima. Podporujeme iniciativu a tvořivost a vlastní fantazii. Dostatečně se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopností, zdokonalování pohybových dovedností, vytváříme návyk správného držení těla. Velké úsilí vyvíjíme na přípravu dítěte v roli školáka, aby získalo pocit jistoty a sebedůvěry. Dětem s odkladem školní docházky se pak péče zitenzivní v těch oblastech, pro které byl odklad udělen. Z těchto důvodů spolupracujeme s rodinou i základní školou, dále s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickým centrem a pediatrem. V posledních letech se však objevují i odklady zcela zbytečné.

Podle Rámcového programu má předškolní vzdělávání doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit a poskytnout dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a zároveň poskytovat odbornou péči. Měli bychom usilovat o to, aby první seznamování se vzděláváním bylo promyšlené, odborně podepřené a mělo lidsky i společensky hodnotný základ a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i dalšího vzdělávání.

Úkolem tohoto předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, pomáhat mu v chápání okolního světa a přírodních zákonitostí a podněcovat v něm zájem o další poznávání a učení. Učit ho žít ve společnosti ostatních lidí a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro individuální rozvoj a umožnit tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k takové úrovni, která je pro něj individuálně dosažitelná.

 

Vzdělávací oblasti

Pedagogické pracovnice mají vždy na zřeteli, že proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou. Je jí sice promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější tlak, něco, co ho svazuje, cítí se svobodné a samostatné.

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu, podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, učit děti sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům.

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, rozvoj emoční inteligence, citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávacích schopností, sebepojetí a sebevyjádření, rozvoj kreativity, stimulovat osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností a povzbuzovat dítě v jeho dalším rozvoji učení a poznávání.

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti nebo dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat kulturu a pohodu těchto vztahů.

Dítě a společnost (oblast sociálně kulturn

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života lidské společnosti i do světa kultury a umění. Máme pomoci dětem osvojit si potřebné návyky, dovednosti i postoje, přijmout základní, všeobecně uznávané hodnoty – morální i etické, a učit je podílet se na utváření společenských hodnot.

Dítě a svět (oblast environmentální)

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě, jeho dění a zákonitostech. O vlivu člověka na životní prostředí-v nejbližším okolí i globálně, vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

 

Vzdělávací obsah

Je podrobně uveden v ŠVP. Jednotlivé integrované bloky jsou rozpracovány do očekávaných výstupů ve všech oblastech vzdělávání.

 

Integrované bloky

Pro zkvalitnění předškolního vzdělávání na naší mateřské škole jsme vázáni systémem integrovaných bloků. Ty naše nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech a vazbách. Jedinec tak nezískává izolované poznatky a dovednosti, zkušenosti jsou komplexnější, v logických souvislostech, pro dítě jsou snáze uchopitelné a prakticky využitelné. Tyto integrované bloky jsme zvolili na základě zkušeností, mnohaleté praxe všech pedagogických pracovnic a každé učitelce slouží jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky, kterou rozpracovává každá v třídních vzdělávacích programech. Tyto integrované bloky jsou různě, nestejnoměrně časově omezené a vztahují se logicky k určitým ročním specifickým děním.

 

Září :                            Hola, hola, škola volá

Říjen , listopad :          Podzimní čarování

Prosinec:                      Kouzelné vánoční zvonění

Leden , únor:               Co má zima na práci

Březen , duben:            Přišlo jaro se sluníčkem

Květen , červen:           Je nám dobře na světě

Vzdělávací nabídka je podrobně rozpracována na úrovni všech TVP. V nich se uvádí nabídka praktických činností, kterými naplňujeme výchovně vzdělávací cíle a jimiž dosahujeme požadovaných výstupů.

Mezi činností nabídku naší mateřské školy patří rovněž několik projektů a mimořádných činností, které se organizují na úrovni tříd, za účasti i jiných subjektů:

projekty environmentální výchovy - dle nabídky jiných subjektů                                                                                                 

                                                        - učitelky proškolené škol. programy, provádějí na jednotlivých třídách (např. Cassiopeia, KÚ Č. Budějovice - odb. životního prostředí, ZOO Hluboká nad Vltavou)

projekt zdravotně pohybového zaměření Plaváčci (předplavecký kurz, v 1.pololetí)

                                                                    Děti do bruslí (kurz bruslení, v 2.pololetí)     

projekt se zaměřením na pracovní dovednosti - Keramický kurz (v 2.pololetí)

projekt se zaměřením na utváření mezilidských vztahů - Máme velké kamarády (spolupráce se ZŠ a ZUŠ)

projekt se zaměřením na jazykové dovednosti - Angličtina pro nejmenší (seznamování se s anglickým jazykem, nejstarší věk.odd.)

 

Na úrovni celé mateřské školy se dále každoročně organizují různá kulturní vystoupení, divadelní představení, kouzelnická show a jiné mimořádné kulturní akce (plán je součástí každého TVP).