Zápis do MŠ 2024

Informace pro rodiče

Ředitelka Mateřské školy Zliv vyhlašuje ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 34 odst.2

ZÁPIS (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

který se koná ve dnech 6., 7. a 9.5. 2024

denně v době od 10,00 do 11,00 hodin

(pro osobní vyzvednutí a podání určených dokumentů, pro osobní účast)

 

Zápis provedou zákonní zástupci (žadatelé), jejichž děti dovrší ve školním roce 2024-2025 nejméně tří let věku.

Součástí zápisu je v letošním roce opět i případná přítomnost dětí a zákonných zástupců v prostorách pro výchovu a vzdělávání ve stanovených hodinách.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle § 37 správního řádu, lze tak učinit písemně, osobně nebo v elektronické podobě.

        

Žádost mohou zákonní zástupci doručit:

  • Do datové schránky školy s podpisem zákonného zástupce /2y9mbua/
  • E-mailem s podpisem zákonného zástupce /reditelka@mszliv.cz/
  • Poštou
  • Osobním podáním v mateřské škole

 

 Zákonní zástupci pro potřeby zápisu odevzdají:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
  • Přihlášku ke stravování
  • Evidenční list pro dítě /potvrzené povinné očkování pediatrem, popř. doložit od pediatra, že dítě se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci nebo je proti nákaze imunní. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní v daném školním roce povinné předškolní vzdělávání/

 

Potřebné dokumenty obdrží zákonný zástupce v kanceláři ředitelky ve výše uvedených dnech a časech nebo jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy (www.materskaskolkazliv.cz)

Zpět na seznam