Informace pro rodiče k zápisu (přijímání) dětí do MŠ

Pro školní rok 2024-2025 ve dnech 6., 7. a 9.5. 2024 denně v době od 10,00 do 11,00 hodin

Součástí zápisu je v letošním roce opět možnost návštěvy dětí a zákonných zástupců v prostorách MŠ pro výchovu a vzdělávání v určených hodinách

 

Zákonným zástupcům budou žádosti a ostatní potřebné dokumenty vydávány v kanceláři ředitelky v určené dny, nebo jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

Dokumenty lze zpět doručit osobně, e-mailem nebo do datové schránky (2y9mbua) nebo poštou (vždy s podpisem zákonného zástupce).

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu  vzdělávání

- kritéria budou zveřejněna v době zápisu na webových stránkách mateřské školy

 Informace k přijímání dětí od školního roku 2024 - 2025

  • školní rok probíhá  od 1.9.2024 do 31.8.2025
  • děti jsou přijímány od 1.9.2024 a dále, k datu přijetí začíná zákonnému zástupci povinnost hradit úplatu za vzděláván
  • žádá- li zákon. zástupce jiný nástup dítěte do MŠ než ten, který je uveden na Rozhodnutí o přijetí, dohodne se s ředitelkou před zahájením školního roku.
  • na žádost zákon. zástupce může být úplata prominuta z důvodu pobírání sociálního příplatku ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a pobírání přídavku na dítě
  • podmínky úplaty za vzdělávání budou zveřejněny ve „Směrnici o úplatě pro rok
  • 2024-2025, která bude k dispozici od 1.7.2024 na MŠ.

 

POZOR !! Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí je povinná a bude se konat dne 26.8.2024 od 17,00 hod.(bez dětí!!!)

Na žádosti o přijetí bude každému přidělen a vyznačen kód, pod kterým bude dítě evidováno po celou dobu přijímacího řízení. Tento kód se zákonný zástupce dozví od ředitelky mateřské školy sms zprávou nebo e-mailem, popř.neprodleně při osobní účasti. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá zákonnému zástupci na adresu bydliště, soupis všech přijatých dětí je ředitelka povinna zveřejnit do 30 dnů v prostorách mateřské školy pod přidělenými kódy. Vlastní písemné Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci vyzvednou u ředitelky MŠ ve dnech 31.5. a 3.6.2024 vždy od 9,00 hod. do 11,00 hod. v ředitelně MŠ. Není-li žádosti vyhověno, jedná ředitelka školy se zákonným zástupcem dle správního řádu - zahajuje správní řízení.

-  veškeré vyplněné dokumenty odevzdají /zašlou/ žadatelé ředitelce mateřské školy do 10.5.2024 včetně (nebudou-li dokumenty kompletně odevzdány ve stanovených termínech, nebude přihláška dítěte zařazena do přijímacího řízení).

Zpět na seznam