Zápis do MŠ 2021

Informace pro rodiče

Ředitelka Mateřské školy Zliv vyhlašuje ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 34 odst.2

 

ZÁPIS (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

který se koná ve dnech 3.5. - 12.5.2021

(pro osobní vyzvednutí a podání určených dokumentů ve dnech: 3.5., 4.5., 10.5., 11.5.2021 od 10,00 hod. do 11,00 hod.)

 

Zápis provedou zákonní zástupci (žadatelé), jejichž děti dovrší ve školním roce 2021-2022 nejméně tří let věku.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle § 37 správního řádu, lze tak učinit písemně, osobně nebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit:

 • Do datové schránky školy s podpisem zákonného zástupce /2y9mbua/
 • E-mailem s podpisem zákonného zástupce /reditelka@mszliv.cz/
 • Poštou
 • Osobním podáním v mateřské škole

 

Zákonní zástupci pro potřeby zápisu odevzdají:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
 • Přihlášku ke stravování
 • Evidenční list pro dítě /potvrzené povinné očkování pediatrem, popř. doložit od pediatra, že dítě se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci nebo je proti nákaze imunní. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní v daném školním roce povinné předškolní vzdělávání/

 

Potřebné dokumenty obdrží zákonný zástupce v kanceláři ředitelky ve výše uvedených dnech a časech nebo jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy (www.materskaskolkazliv.cz)

 Z bezpečnostních důvodů se zápis koná s vyloučením dětí.  

 

 

Důležité informace k zápisu /přijímání/ dětí do MŠ

pro školní rok  2021-2022

 

Z důvodu mimořádných bezpečnostních opatřeních ohledně prevence šíření nákazy v minulém i současném období je zápis uskutečněn bez přítomnosti dětí.

Zákonným zástupcům budou žádosti a ostatní potřebné dokumenty vydávány v kanceláři ředitelky v určené dny, nebo jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy. Nebude umožněn vstup do prostor pro výchovu a vzdělávání.

Dokumenty lze zpět doručit osobně, e-mailem nebo do datové schránky (2y9mbua) nebo poštou (vždy s podpisem zákonného zástupce).

 

Informace k přijímání dětí od školního roku 2021 - 2022

 • školní rok probíhá  od 1.9.2021 do 31.8.2022
 • děti jsou přijímány od 1.9.2021 a dále, k datu přijetí začíná zákonnému zástupci povinnost hradit úplatu za vzdělávání
 • žádá- li zákon. zástupce jiný nástup dítěte do MŠ než ten, který je uveden na Rozhodnutí o přijetí, dohodne se s ředitelkou před zahájením školního roku.
 • úplata za vzdělávání činí v současné době 350,00 Kč/měsíc
 • na žádost zákon. zástupce může být úplata prominuta z důvodu pobírání sociálního příplatku ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • podmínky úplaty za vzdělávání budou zveřejněny ve „Směrnici o úplatě pro rok
 • 2021-2022“, která bude k dispozici od 1.7.2021 na MŠ.
 • POZOR !! Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí je povinná a bude se konat dne 30.08.2021 v 17,00 hod.( bez dětí)

 

 

Na žádosti o přijetí bude každému přidělen a vyznačen kód, pod kterým bude dítě evidováno po celou dobu přijímacího řízení. Tento kód se zákonný zástupce dozví od ředitelky mateřské školy sms zprávou nebo e-mailem. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá zákonnému zástupci na adresu bydliště, soupis všech přijatých dětí je ředitelka povinna zveřejnit do 30 dnů v prostorách mateřské školy pod přidělenými kódy. Vlastní písemné Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci vyzvednou u ředitelky MŠ ve dnech 07. a 08. 06. 2021 v kanceláři vždy v době od 14,30 hod. do 16,00 hod. Není-li žádosti vyhověno, jedná ředitelka školy se zákonným zástupcem způsobem - zahajuje správní řízení.

 

-  veškeré vyplněné dokumenty odevzdají /zašlou/ žadatelé ředitelce mateřské školy do 12.05.2021 včetně.

 

 

Mateřská škola Zliv - kritéria pro přijetí dětí od 1.9. 2021

Dítě, které má místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu) ve školském obvodě zřízeném obcí Zliv a je pro něj předškolní vzdělávání povinné - dosáhlo 5 let věku přede dnem započetí následujícího školního roku (1.9.2021)...............20 bodů

Dítě, které má místo trvalého pobytu ve školském obvodě zřízeném obcí Zliv a dosáhlo

4 let.............................................................................................15 bodů

3 let.............................................................................................12 bodů

2 let …………………………………..........................................9 bodů

 

Dítě, které má místo trvalého pobytu mimo školský obvod zřízený obcí Zliv a dosáhlo

5 let................................................................................................7 bodů

4 let................................................................................................6 bodů

3 let................................................................................................5 bodů

2 let................................................................................................1 bod

 

Dítě, které má v mateřské škole již vzdělávaného sourozence......2 body

 

Časová posloupnost (narození) v případě shody bodů.................+ 1 bod

Zpět na seznam